តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួសជុលចំណុចទាញទ្វារកញ្ចក់ – កញ្ចក់ចំណុចទាញទ្វារគន្លឹះជួសជុល

We know that many places like to use glass doors. In our family life, the bathroom usually chooses glass doors. It is very convenient to use and clean. This is

អានបន្ត

ប្រភេទប្រកាសផ្លូវរថភ្លើងនានានិងផលប៉ះពាល់នៃកម្មវិធី

ក្រោយបង្កាន់ដៃអាចត្រូវបានចែកទៅជាអន្តរផ្នែកនិងបន្ត. អតីតមានជួរឈរមួយ, armrest មួយ, និង crosspiece មួយ. Handrail នេះត្រូវបានគាំទ្រនៅលើជួរឈរ; ក្រោយមកទៀតមាន…

អានបន្ត
បិទម៉ឺនុយ
×
×

រទេះ

 
 
 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើសំណួរឬទំនក់ទំនង.
20% ច្រើនទៀតបិទ!

សេចក្តីជូនដំណឹង!